Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett problem som förekommer i alla samhällen. I krigs- och konfliktdrabbade samhällen är våldsbenägenheten ofta större eftersom många människor mår dåligt och kriget har normaliserat våld som problemlösningsmetod. Kvinnors kraft behövs för att bygga upp ett…

Utbildning

Många kvinnor möter en ny verklighet när kriget tagit slut. Om de har blivit änkor måste de ensamma försörja sig och sin familj. Ofta måste de skola om sig för att få chans till jobb. Utbildning i data, språk eller…

Traumabearbetning

Kvinnor som utsätts för traumatiska upplevelser eller övergrepp under ett krig måste snabbt få hjälp att bearbeta sina trauman om de inte ska få bestående problem. I de flesta fall har inte samhällsapparaten någon kapacitet för att möta dessa behov.…

Studier & forskning

En förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är kunskap om genusfrågor. Beslutsfattare och andra aktörer måste förstå hur mycket samhället har att vinna på jämställdhet mellan könen och hur mycket som förloras om man låser fast sig i stereotypa…

Opinionsbildning

Det krävs tid och kraft för att bygga upp ett fungerande demokratiskt samhälle efter ett krig. Ofta har mycket i samhället upphört att fungera och det är vanligt att människor blir deprimerade och apatiska efter en konflikt. En slags handlingsförlamning…

Juridisk rådgivning

I krigets spår är det ofta oklart vilka lagar som gäller. Många kvinnor har blivit änkor och kanske förlorat äganderätten till sin bostad, som ofta är skriven på mannen i familjen. Viktiga dokument, som äktenskapsbevis och kontrakt, kan ha försvunnit…

ICC

Internationella brottsmålsdomstolen och jämställdhet Det internationella samfundet har ända sedan första världskriget sökt lösningar på hur krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord ska kunna utredas och sanktioneras. Den ökning av dokumenterade brott som begås mot civilbefolkningen i krigstider har lett…

Människohandel

Handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål Handeln med kvinnor och barn är ett växande problem i Europa. Offren kommer ofta från fattiga förhållanden i de forna öststaterna. De lockas med löften om jobb i Västeuropa, men fråntas sina…

Kvinnors hälsa

I krigstider satsas inga pengar på kvinnohälsovård. Tillgången till hälsovård är ofta bristfällig och många utsatta kvinnor lever isolerat utan möjlighet att besöka läkare eller gynekolog. Kunskapen om vanliga kvinnosjukdomar är också eftersatt och många upptäcker till exempel cancer i…

Kvinnor i fredsprocessen

Allt för många konflikter i världen resulterar tyvärr i krig. En av förutsättningarna för att uppnå en långsiktig fred och stabilitet är att involvera det civila samhället i fredsprocessen, vid alla fredsförhandlingar och försoningsarbete. Det förekommer allt för ofta att…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen